Ebirungi ebiri omukuriisa enkoko z’enyankore

N’ebya Timothy Murungi

Doris Kairu, omuhingi kandi omuriisa ahamworeko gwa Harvest Money yaagira ngu okuriisa enkoko z’enyankore kurimu amagoba maingi. Ogu kandi hoona orikukorera emirimo ye omuri Kayunga yaagira ngu enkoko ez’enyankore tizirikwetenga kuha obwire bwingi, tizirikukira kuteganisibwa endwara kandi amahuri n’enyama yaazo terikwirukangirirwa kwonka beitu nibiheereza amagoba maingi

“Okuriisa enkoko z’enyankore kwanguhi kandi akatare kariho,” nikwo arikugira.

Abo abarikugira ngu nizitwara obwire bwingi kukura, yaahabura ngu basheemereire kuteekateeka ahaky’okuziha ebyokurya.

“Ku oraabe noyenda ngu enkoko zaawe z’enyankore zirahukye kukura, teekateeka ahaky’okuziha ebyokurya omubwire bw’okuzireka zikaza kwesherurira ebyokurya,” nikwo arikugira.
Kairu hoona nabwo yaahabura abariisa kurekura enkoko omubwire bw’omwabazyo kuza kurya omubwire bw’okuzirekura akasheshe.

“Ziigurire kuruga shaaha 10 kuhisya 12 z’omwabazyo. Omukasheshe nihaba hariho endwara nyingi ezirikubaasa kuzikwata,” nikwo arikwongyeraho.
Okuziriisa kwanguhi waaba nooziha emboga hamwe n’ebyokurya ebirikuba bisigaireho kandi okuziragurira kyanguhi munonga. “Torikwetenga kuziragurira zaaba zarwaire, beitu nooguma nozongyera amaani g’abaserukare b’omumubiri. Nobaasa kuziha katnguru-icumu, rukaka, eshenda nainga amakyanda,” nikwo arikugira

“Akatare kari buri hamwe omu ihanga ryona. Kuruga ahakuguza enyama yaazo erimu ekiriisa ky’amaani hamwe n’amahuri ahari shiringi 1,000 buri eihuri. Omucuuzi gw’enyama y’enkoko ezi hamwe n’amahuri gaazo garimu omubazi,” Kairu nikwo arikugira.