Abareema bahendiire omwaka gwabo n’okushemererwa

disabilty in Uganda

N'ebya Christopher Ahimbisibwe

Abareema kuruga omushonda zoona za Mbarara disiturikiti bajagwize ekiro kyabo nomutu gurikugira ngu “ reeka abareema twena tumanyane kandi tukwatanise ahabwokuba oburema tibutebasa”.

Okujaguza oku kubaireho orwakabiri ebiiro 19.12.2017 aha mbuga nkuru za Disiturikiti ya Mbarara Kamukuzi. Kurugirira ahari abarikujwekyera abareema aha Disiturikiti ya Mbarara omukyara Kamwisi hamwe na Kwikiriza Micheal, nibagira ngu ekiro kyabarema nikijaguzibwa buri 03.12 buri mwaka ahu omwaka ogu ekiro kyabarema kikajagurizibwa omuri Kamwegye.

Ekigyendererwa kyokujaguriza ekiro eki omuri Mbarara nokugira ngu abataratungire omugisha gwokuza Kamwegye nabo bashemererwe ahi eizoba eryo.

 

Abareema kuruga omu Disiturikiti ezirimu Ntungamo, Isingiro, Sheema naabo betabire omu kushemererwa oku ahu abarema borekire etarata zabo nkokukora ebintu byemikono, hamwe okweshongora.

Kansime Anna ori kujwekyera abantu ba Rugando aha Disituriki kandi obaire ari omugyenyi mukuru asimire abebembezi abarikwebembera abarema kureba ngu nibafayo munonga kubashakira, naagira ngu obwahati abareema nabo abarikweteranira omu gurupu nibatunga sente ezetunguka kwenda kubahwera.

Ashabire abarema kweteranira hamwe kandi nokukoresa omugisha hamwe netarata ezibaine ahabwokuba nibabasa.