250 batandika kutendekebwa okuvuga ebyoma byenguto ahari Mbarara High School

N'ebya Christopher Ahimbisibwe

Minisita w’ebyenguto Gen, Katumba Wamala erizoba yayiguraho omu butongore omushomo gwokwegyesa abavungi abarabe nibavuga ebimotoka byeguto ebi Gavumenti eragabire Disiturikiti zoona za Uganda.

Omukoro gwaba omu kishanyi kya Mbarara high school erizoba ebiiro 27/11/2017 nomutwe gurikugira ngu “Effective care, use and management of road equipment for improved productivity”

Arikwigura omu omushomo ogu Gen Katumba wamara yashaaba abarikuza kwega kubagira emicwe mirungi kandi bakatamu amani omu kwega.

Okwegyesibwa oku nikuza kutwara esabiti inna kandi abaheze kwegyesibwa nibaza kutunga satifiketi kandi Minisiture neza kubagyerezaho kutunga pamiti yaharurengo rwa Class H.

Abatandiika okwega nibaruga omu Disiturikiti eza buregye bwizoba ahu buri disiturikiti yaba neyoherezayo abavugi mukaaga kwega.

Sente zirikwingana na Miriyooni 135 za doora nizo Gavumenti ya Uganda yayegurize omu banka ya Japan kugura ebyoma ebi ebiri aha mutindo gwamani.