N’enki ekirikwotsya
N’ebya Timothy Murungi Doris Kairu, omuhingi kandi omuriisa ahamworeko gwa Harvest Money yaagira ngu okuriisa enkoko z’enyankore kurimu amagoba maingi. Ogu kandi hoona orikukorera emirimo ye omuri Kayunga yaagira ngu enkoko ez’enyankore tizirikwetenga kuha obwire bwingi, tizirikukira kuteganisibwa endwara kandi amahuri n’enyama yaazo terikwirukangirirwa kwonka beitu nibiheereza amagoba maingi “Okuriisa enkoko z’enyankore kwanguhi kandi akatare kariho,” nikwo arikugira.